ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Интерактивне табле у настави

  • У нашој школи трудимо се да на различите начине преносимо знање нашим ученицима. Да би све то успели неопходно је и стално стручно усавршавање. Овај викенд двадесет наших наставника прошло је обуку стручног усавршавања под називом ,,Интерактивне табле у настави''. На предлог чланова педагошког колегијума школе, а узимајући у обзир да у школи имамо седам интерактивних табли, ова тема је била неизоставна.

    Циљ овог програма је да се настава унапреди и прибилижи ученику као и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу. Након обуке наставници ће бити оспособљени за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимацијe, интерактивнe хипермедијалнe вежбe и софтвери). Коришћење интерактивне табле у наставном процесу повећаће индивидуализовани приступ у раду са ученицима. Натавници ће се упознати са адекватним коришћењем интерактивне табле у циљу грануларизације и прилагођавања садржаја различитим могућностима ученика. Такође,наставници ће се упознати са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом.

    Примена интерактивних табли, претвара традиционалну предавачко-репродуктивну наставу у интерактивну наставу која одговара образовним потребама савременог ученика и доводи до постизања жељених исхода учења, који су у складу са захтевима савременог друштва. Овај вид наставе обезбеђује бољу мотивисаност ученика и лакше одржавање њихове пажње, захваљујући томе што ученици у овом виду наставе могу да буду активнији, уместо да буду концентрисани на бележење. Коришћење различитих извора знања умногоме обогаћује садржај наставе и доприноси развој функционалних способности ученика.

    Коришћење интерактивних табли у настави омогућава већу активност ученика у наставном процесу, већу разноврсност садржаја и метода у настави, па самим тим и већу могућност прилагођавања различитим стиловима учења ученика, лакше разумевање компликованијих задатака захваљујући јаснијим, динамичнијим и ефикаснијим презентацијама, развијање дигиталних вештина ученика, као и наставника, већу креативност и, услед свега наведеног, и већу мотивацију за учење. Интерактивне табле је због флексибилности њихове употребе могуће користити за презентацију образовног садржаја без обзира на узраст ученика, а такође их је могуће користити и у процесу образовања особа са инвалидитетом.

    Наставићемо са модернизацијом како наставе и наставних средстава у школи, тако и целоживотног учења и овим путем се захваљујемо свим донаторима и људима добре воље који желе да помогну да се у нашој школи примењује савремене и информационе технологије.