ОШ ,,Иво Андрић"

Слободне наставне активности

Слободна наставна активност - Научно новинарство

Циљ наставе је праћење и писање о актуелним темама, развијање креативности ученика, развијање сарадничког односа, критичког мишљења, стицање вештина за самостално писање.
Часови се реализују кроз радионице, индивидуални и групни рад. На њима се ученици, кроз израду извештаја, плаката, као и учешћем у дебатама и дискусијама, упознају са основама журналистике, врстама новинарског изражавања (уче да пишу вест, извештај, репортажу, интервју), уче да прикупљају податке, да издвајају битне податке у некњижевним текстовима (писање сажетка), врше коректуру текста, припремају одговарајуће фотографије, пишу резиме, вежбају новинарски наступ, интервју.
Ученици су ангажовани, а часови  динамични. Подстичу се радозналост ученика, научно-истраживачки рад и омогућава се  креативно изражавање ученика. Ево неколико фотографија са часова и активности реализованих у оквиру овог предмета.

Слободна наставна активност -Животне вештине

 Слободна наставна активност  „Животне вештине“ има за циљ да ученицима представи разноврсна и корисна, а пре свега практична знања и тиме их оспособи за лакше сналажење у свакодневним ситуацијама и пословима. Циљ је такође и социјализација, буђење свести за поједине битне теме у свету око нас. Обрађују се теме попут: уређења домаћинства,здравог стила живота,прве помоћи,бон тона…Сваки од ових наслова само ће употпунити ученичко знање и представу о појединим битним темама у нашој  заједничкој свакодневици, проширујући уједно и њихово опште образовање и информисаност. Лекције се проширују ,надопуњују и повезују са сродним областима,полемише се на задате теме,размењују искуства.

Слободна наставна активност - Маркетинг и предузетништво

Циљ наставе је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. Циљ је и развијање креативности ученика, развијање сарадничког односа, тимског рада, критичког мишљења,  стицање вештина потребних за живот. Ученици  кроз практичан рад и симулацију рада предузећа  стичу слику о економском, финансијском функционисању предузећа, развијају сопствене предузетничке и маркетиншке капацитете, социјалне, организационе и лидерске вештине. Кроз овај предмет  ученици уче процесе потребне у свакодневном животу и развијају све међупредметне компетенције.

Слободна наставна активност - Медијска писменост

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. Настава се реализује кроз различите облике рада. Одређен број часова посвећен је теорији када се ученици упознају са основним садржајима предмета, део часова реализује се кроз радиониц,  а понекад ученици добијају штампани материјал и задатке које треба да ураде код куће, као истраживачке задатке, који се после на часу анализирају. Актуелне теме које се обрађију су : појам медија, подела на драдиционалне и дигиталне, њихова функција и значај, затим  Деконструкција и конструкција медијске поруке, медијски садржаји на мобилним дигиталним платформама и безбедно претраживање на интернету.

Слободна наставна активност - Медијска писменост

Разред : 5/1
Наставница: Кристина Миливојевић

Ученици су добили задатак да наведу неколико универзалних животних вредности и људских врлина и доведу их у вези са понашањем особе.
Индетификују врлине код себе и особине на којма је потребно радити.
Да наведу омиљеног лика из филма или књижевности и указу на врлине тог карактера. 
Другарство
Задатак 1- образложе значај дружења и наведу како се негује другарство;
Задатак 2- да наведу примере негативног понашања и могуће последице истог.

Мој медијски дан
Задатак – сваки ученик/ученица пише како изгледа његов /њен медијски дан.

Kонструкција и деконструкција медијске приче
Задатак
Ученици подељени у 6 група.
3 групе пишу истиниту причу:
3 групе лажну причу:
Kада група заврши презентацију своје приче, заједно долазимо до закључка која је лажна а која истинита прича. На основу којих параметара вршимо проверу поузданости
иниформација које добијамо из одређене приче.

Слободна наставна активност - Животне вештине